Ochrona ssaków:

W Polsce nie wszystkie ssaki leśne są objęte ochroną gatunkową. Sprawę tę reguluje kilka aktów prawnych:

1. USTAWA z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 12 grudnia 1991 r.)

2. Lista zwierząt chronionych

3. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Wymienione przepisy prawne szczegółowo regulują sprawę ochrony także ssaków leśnych. Zabraniają one umyślnie ranić lub okaleczać zwierzęta, przeprowadzać doświadczeń na zwierzętach powodujących ich cierpienie, bicia zwierząt, używania pęt i innych więzów zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji.

Aby wspierać działania prowadzące do ochrony zwierząt stosuje się tzw. aktywną ochronę przyrody, która przejawiać się może w następujący sposób:

1. przebudowa drzewostanów w taki sposób, aby z monokultur doprowadzić je do pierwotnej, zróżnicowanej gatunkowo i wiekowo postaci;

2. wszelkiego rodzaju zalesianie i sadzenie drzew

3. kontrola i przeciwdziałanie nielegalnej wycince drzew

4. przeciwdziałanie kłusownictwu

5. reintrodukcja, czyli ponowne wprowadzenie do ekosystemu gatunku, który kiedyś został z niego usunięty

6. kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania biocenoz po to, aby zachować dotychczas zasiedlające je gatunki (koszenie łąk, mimo że nie ma potrzeby gromadzenia paszy dla zwierząt gospodarskich)

7. budowa i rozwieszanie skrzynek lęgowych

8. tworzenie pod drogami przepustów dla drobnych zwierząt (płazów, gadów, drobnych ssaków) i ekoprzejść nad autostradami

9. cała działalność związana z recyklingiem

10. wyszukiwanie i ochrona stanowisk gatunków chronionych

11. umożliwienie zwierzętom dostępu do wody przez odpowiednie profilowanie brzegów cieków wodnych i zbiorników, budowa ekologicznych fontann w mieście oraz wystawianie pojników.
© 2007-2016 by 1408  |   Mapa strony